Lisans >> Bitirme Çalışması

 

 

JEODEZİ ANABİLİM DALI

 

• Jeodezik Ağların Dengelenmesi ve Dış Güvenirlik Analizi

• Trigonometrik Nivelman Ağı Dengelemesi ve Dış Güvenirlik Analizi

• Astronomik Gözlemlerden Faydalanarak Konum, Zaman ve Azimut Belirleme

• Temel Jeodezik Ağlarda Dengeleme ve Dış Güvenirlik Analizi

• GNSS Koordinat Sisteminden Ulusal Koordinat Sistemine Dönüşüm

• Referans Koordinat Sistemleri ve Bu Sistemler Arasında Dönüşüm

• GNSS Verilerinden Faydalanarak Yerkabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi

• GNSS Verilerinden Faydalanarak Ortometrik Yüksekliklerin Belirlenmesi

• GNSS Verilerinin Yersel Ölçüler İle Birlikte Dengelenmesi

• GPS Nivelmanı Yöntemiyle Jeoit Blirlenmesi

• Ulusal Koordinat Sisteminde GNSS Gözlem Yöntemi Kombinasyonlarına Farklı Yaklaşımlar

• GNSS Gözlemlerinin Kombinasyonları ve Değerlendirilmesi

• GNSS Ölçmeleri Aracılığıyla Deformasyon Analizi

• Farklı Yazılımların Kullanılması İle GNSS Verilerinin Analizi

• GNSS Gözlemleri ve Değerlendirmelerinde Hata Kaynaklarının Belirlenmesi

• GNSS ile Ağ Sıklaştırılması

 

 

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

 

• Hava Fotogrametrisi

• Yersel Fotogrametri

• Tıp Fotogrametrisi

• Uzaktan algılama

• Görüntü İşleme

• Lazer Tarayıcı Uygulamaları (Yersel ve Hava)

• 3 Boyutlu Modelleme

• Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

 • Mekansal Veri Tabanı ve Uygulamaları

• Mekansal Veri ve Bilgi Altyapıları

 

ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

 

• Deformasyon Ölçmeleri              

• Elektronik Aletlerin Kontrol ve Kalibrasyonu     

• Mühendislik Yapılarında Özel Ölçme Yöntemleri             

• Laser ve Sayısal Nivoların İncelenmesi ve Karşılaştırılması           

• Mühendislik Ölçmelerinde Laser Tarayıcıların Kullanılması          

• Modern Derinlik Ölçme Yöntemleri       

• Aplikasyon        

• Karayolu Projesi             

• Teorik Araştırma Konuları           

• GPS ile Ortometrik Yüksekliklerin Belirlenmesi 

• GPS ve Yersel Ölçülerin Birlikte Değerlendirilmesi          

• GPS ile Poligon Ölçmeleri           

• GPS ile Araç Takibi ve GIS Amaçlı Veri Toplama

• GPS ve Nivelman Ölçüleri ile Yerel Jeoit Modeli Tasarımı             

• GPS-Nivelman ile Diğer Yükseklik Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması        

• Mühendislik Uygulamalarında Kinematik GPS  

• GPS ile Nirengi Ağı Sıklaştırma  

• Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesi

 

KARTOGRAFYA ANABİLİM DALI

 

• Topografik Kartografya

• Tematik Kartografya

• Harita Tasarımı ve Üretimi, Bilgisayar Destekli Harita Yapımı

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

• Mekansal Veri Tabanları

• Genelleştirme ve Çok Ölçekli Mekansal Modelleme

• Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM), Sayısal Arazi Modelleri (SAM)

• Mekansal Analiz ve Modelleme, Mekansal Veri Madenciliği, Coğrafi Hesaplama

• Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik, Coğrafi Görsel Analitik

• Web Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal Birlikte Çalışabilirlik, Mekansal Semantik Web

• Mobil Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Konum Temelli Servisler

• Mekansal Veri Altyapısı, Standartları ve Kalitesi

• Çok Boyutlu CBS

• Matematiksel Kartografya (Harita Projeksiyonları ve Harita Koordinat Sistemleri)

 

KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

 

• Kentsel Toprak Düzenlemesi    

• Kırsal Toprak Düzenlemesi         

• Taşınmaz Hukuku           

• Taşınmaz Yatırımları      

• Taşınmaz Finansmanı   

• Taşınmaz Değerlemesi 

• Yapı Oluşumu ve Denetimi        

• İmar Uygulaması            

• Kent Bilgi Sistemi            

• Kırsal Gelişim    

• Teknik Altyapı Planlaması           

• Kamulaştırma